استند آینه فصل مشترک

نام اثر: استند آینه فصل مشترکتکنیک استفاده شده: استفاده از تکمیل تصاویر در آینهابعاد: ارتفاع ۲۰۰ / ۵۰ در ۸۰ویژگی خاص:  تنظیم آینه‌ها به نحوی است که در زمان قرارگیری دو نفر روبه‌روی…

۰ دیدگاه

اتاق ایمز

نام اثر: اتاق ایمزتکنیک استفاده شده: حجم‌سازی ریورسپکتیوابعاد:  ۲۵ مترمربعویژگی خاص: طراحی به نحوی که در تمام دوربین‌ها حداقل افکت کوچک شدن بوجود بیاید همچنین طراحی گرافیکی برای تمام سطوح اتاق اولین بار بود…

۰ دیدگاه

میزخطای دید شام آخر

نام اثر: میز شام آخر تکنیک استفاده شده: تکرار تصاویر در آینه تا  ابعاد:  مساحت کف ۶ مترمربع ویژگی خاص: تکمیل  و ساختن تصویر بدون نقص زیر میز در آینه محل اجرا: تهران -…

۰ دیدگاه

میزخطای دید جلسه انفرادی

نام اثر: میز جلسه انفرادیتکنیک استفاده شده: تکرار تصاویر در آینهابعاد:  ۶ مترمربعویژگی خاص: تکرار تصاویر یک قطاع میز و دکور کامل برای تکمیل در آینه‌های با زاویه نصف ربع دایره ایمحل اجرا: تهران -…

۰ دیدگاه