سنگ معلق خطای دید

نام اثر: سنگ معلق خطای دیدتکنیک استفاده شده: سازه های غیر‌ممکنابعاد:  ۲/۵×۱/۵ ارتفاع ۳ویژگی خاص: محل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال اجرا: ۱۳۹۷سفارش دهنده: شرکت ایران فانتوضیحات: 

۰ دیدگاه