میز خطای‌دید معلق

نام اثر: میز خطای دید معلقتکنیک استفاده شده: سازه های غیر‌ممکنابعاد:  ۱×۳/۵ ارتفاع ۱ویژگی خاص: محل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال اجرا: ۱۳۹۷سفارش دهنده: شرکت ایران فانتوضیحات: 

۰ دیدگاه

میز خطای دید ریورسپکتیو

نام اثر: میز خطای‌دید ریورسپکتیوتکنیک استفاده شده: حجم‌های ریورسپکتیو(پرسپکتیو معکوس)ابعاد:  ۳×۴ ارتفاع ۱ویژگی خاص: محل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال اجرا: ۱۳۹۷سفارش دهنده: شرکت ایران فانتوضیحات: 

۰ دیدگاه

استند آینه مثلث بی‌نهایت

نام اثر: استند آینه مثلث بی‌نهایتتکنیک استفاده شده: تشکیل و تکمیل تصاویر تا بی‌نهایت در آینه‌های روبه روی همابعاد: ۵۰× ۸۰ارتفاع ۱۵۰ویژگی خاص: محل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال…

۰ دیدگاه

کهکشان بی‌نهایت

نام اثر: کهکشان بی‌نهایتتکنیک استفاده شده: تشکیل و تکمیل تصاویر تا بی‌نهایت در آینه‌های روبه روی همابعاد: ۲ × ۳ ارتفاع ۳ویژگی خاص: نورپردازی سقف وتشکیل تصاویر تا بی‌نهایتمحل اجرا: تهران…

۰ دیدگاه