استیکر سه بعدی گاوصندق پسته

نام اثر: استیکر سه‌بعدی گاوصندق پستهتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد: ۱۵ مترمربعویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت به…

۰ دیدگاه
استیکر سه بعدی گاوصندق پسته
استیکر سه بعدی قاب عکس عقاب

استیکر سه بعدی شیردال

نام اثر: استیکر سه‌بعدی شیردالتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد: ۳۲ مترمربعویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت به بیننده محل…

۰ دیدگاه

استیکر سه بعدی بال فرشته

نام اثر: استیکر سه‌بعدی بال فرشتهتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد: ۲۰ مترمربعویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت به…

۰ دیدگاه

استیکر سه بعدی قایق ونیز

نام اثر: قایق ونیزتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد: ۳۶ مترمربعویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت به بیننده و…

۰ دیدگاه