صالح سخندان

طراح خطای دید. عاشق مهندسی، هنر و تبلیغات