You are currently viewing نقاشی سه بعدی کتاب

کپشن اینستاگرام:

نکته پنهان این نقاشی چیه؟ باید دقت زیادی داشته باشید.

دو. کتاب بهترین هدیه است. در این هفته تا وقت دارید کتاب بخرید و بخوانید و هدیه بدهید.

سه. حتما باز دوستانی هستند که در نقاشی بودن این کار هم شک میکنند. تا کی من معجزه بیارم؟! 

دیدگاهتان را بنویسید