دست از طلب ندارم

دست از طلب ندارم

این نوع نقاشی کردن روی دستم رو از سال پیش شروع کردم. با آبرنگ این نقاشی ها را میکشم. فکر میکنم این تناقض در سطح نقاشی و برهم زدن توقع بیننده باعث شد این سبک مورد توجه باشد.

شاعر کیه؟ که میفرماید:
اگر جز تو سری دارم سزاوارِ سرِ دارم
وگر جز دامنت گیرم بریده باد این دستم

ویدیوی این نقاشی شاید از عکس آن جذاب تر است. در زیر ببینید: (بقیه کارهای نقاشی روی دست هم در کانال آپارتم دسترسه)

صالح سخندان

طراح خطای دید. عاشق مهندسی، هنر و تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید