خطای دید جذاب در پارک چمران کرج

این خطای دید جذاب در پارک شهید چمران کرج واقع شده است.  این سبک از خطای دید به تکنیک طراحی دگرگون شناخته می شود. تصویر دگرگون طراحی شده مهم نیست با چه ابزاری با  روی سطح منتقل می شود، این تصویر تنها از جهت به صورت درست دیده می شود. در این مورد اگر کاستی های موجود در آن مانند قرار نگرفتن کامل کره در محوطه چمن کاری شده را نادبده بگیریم، اجرای صحیح سبب شده خطای دید خوبی را شاهد باشیم.  شما هم مینوانید برای بازدبد از این خطای دبد به پارک شهید چمران سری بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید

1 × four =