روزهای کرونایی

کپشن اینستاگرام: اینجوری بهتر نیست!؟روش استفاده از ماسک در ماه‌های آینده..بیشتر تو بچگی. وقتی یه چیزی میشد که خیلی برام سخت بود، ناراحتی بود، درد داشت. چشمامو سفت میبستم و با…

۲ دیدگاه