تابلوی خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه۲ DOWN

نام اثر: تابلو خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه ۲تکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون چند سطحیابعاد:  ۲۵ مترمربعویژگی خاص: این اثر با طراحی دگرگون وچند سطحی اجرا شده که از نقطه دید…

ادامه خواندن تابلوی خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه۲ DOWN

تابلوی خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه۲ EXIT2

نام اثر: تابلو خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه ۲تکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون چند سطحیابعاد:  ۲۰ مترمربعویژگی خاص: این اثر با طراحی دگرگون وچند سطحی اجرا شده که از نقطه…

ادامه خواندن تابلوی خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه۲ EXIT2

تابلوی خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه۲ EXIT

نام اثر: تابلو خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه ۲تکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون چند سطحیابعاد:  ۲۰ مترمربعویژگی خاص: این اثر با طراحی دگرگون وچند سطحی اجرا شده که از نقطه…

ادامه خواندن تابلوی خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه۲ EXIT

تابلوی خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه۲ UP

نام اثر: تابلو خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه ۲تکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون چند سطحیابعاد:  ۱۰ مترمربعویژگی خاص: این اثر با طراحی دگرگون وچند سطحی اجرا شده که از نقطه…

ادامه خواندن تابلوی خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه۲ UP