مجسمه و چیدمان P

مجسمه‌هایی که دو تصویر در دل خودشان دارند یا مجسمه‌ای که صدها تکه به وجود آمده یا مجسمه ای که سایه‌اش متفاوت از آنچیزی است که می‌بینیم. همه تکنیکی از خطای دید در دلشان دارند. حجم‌های کوچکی که با استفاده از این تکنیک‌ها ساحته شده‌اند در دسته بندی آثار شخصی اینجا هستند.