نقاشی تعاملی P

این نقاشی‌ها ترکیبی رویایی هستند از واقعیت و یک اتفاق محال. تصویر با نقاشی روی کاغذ کامل شده است. معنی جدیدی به آن اضافه کرده است و آن را تبدیل به یک اثر خاص کرده است. جای اعجاب انگیز این آثار در همان تکمیل یا امتداد تصویر در نقاشی‌ها است. در باز کردن یک قاب تصویر سیاه و سفید در عکس است. قابی که هر جور که دوست داریم می‌شود که پر بشود.