آثار ترکیبی P

همیشه در یک اثر تنها از یک تکنیک استفاده نمیکنیم. شاید دو یا سه تکنیک همزمان کمک کند تا یک اثر شکل بگیرد. نقاشی، مجسمه سازی، نورپردازی یا هنر دیجیتال. البته چیزهایی که که دقیقا خودمان هم نمیدانیم چه هستند یا چطور صال‌سو آنها را به وجود آورده هم در این دسته بندی میگذاریم.