گرافیک و هنر دیجیتال P

نقاشی دیجیتال، طراحی گرافیک، نمایش نور یا استفاده از نمایشگرها در بخش تجربه‌هایی است هنر دیجتال و خطای دید.