نقاشی روی دست P

می‌شود روی هر چیزی نقاشی کرد. اما دست، که خودش خالق نقاشی‌ها بود در اینجا تبدیل به بوم نقشای شده.یک بوم ناهموار، عجیب و خاص. نقاشی های این سری با آبرنگ کشیده شده است و تنها از آنها همین عکس‌ها باقی مانده. سوژه این نقاشی‌ها بیشتر ترکیب چیزی فراواقعی با سطح دست بوده.