نور و سایه C

بازی سایه‌هایی که در نور شمع می‌ساختیم، درون مایه آثار این بخش است. یک بازی جذاب با نور و سایه، سازه‌هایی که سایه‌های شگفت انگیزی را می‌سازند. نور‌هایی که با روشن کردن بخشی از واقعیت سعی می‌کنند حقیقت را هویدا کنند.