نقاشی خطای دید، نقاشی سه بعدی، نقاشی دگرگون سه بعدی، هنر سه بعدی خیابانی. همه اسم‌هایی هستند برای یک هنر جذاب. یک نقاشی که غیر عادی کشیده می‌شود تا از زاویه خاص سه بعدی به نظر بیاید. اولین کارهای صالح سخندان در زمینه خطای دید و تکنیک‌هایش همین نقاشی های سه بعدی بود. نقاشی های خیابانی با گچ رنگی، پاستل گچی و رنگ. نقاشی سه بعدی در ایران بسیار شناخته شده است ولی کمتر در خیابان‌ها دیده می‌شود. برای آشنایی با این هنر میتوانید مقاله جامع همه چیز درباره نقاشی سه بعدی را بخوانید.